Kaplicky PDF Tisk Email
Sobota, 28 Březen 2020 19:40

Kamenný kříž před kostelem sv. Jana Křtitele v Novém Hrozenkově

 

 

 

 

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudován: 1841

Obnoven: 1906

Znovu posvěcen: při sv. misii r. 1906

Současný stav: výborný

Zajímavosti:

11. července 1908 sloužil před kamenným křížem před kostelem mši svatou říšský poslanec a probošt Kroměřížský P. Antonín Cyril Stojan a posvětil prapor Panenské jednotě.

 

 

 

Dřevěný kříž misionářský

 

Původní dřevěný kříž misionářský

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudován: 1897, průběžně obnovován

Nesl letopočty konání sv. misií ve farnosti.

Původní kříž byl umístěn u bočních vrat kostela od silnice, které byly zazděny. Tento kříž byl zbudován nákladem zdejší selky paní Orságové – Košutky.

 

Nový dřevěný misionářský kříž

Zbudován i vysvěcen: po svatých misiích v roce 2000

Stav objektu: výborný

 

Nový misionářský kříž je umístěn u hlavních vrat do kostela po jejich levé straně. O novém umístění kříže bylo rozhodnuto z důvodu toho, že boční vchod od silnice byl zazděn již před mnoha lety a nebyl využíván.Tento kříž byl postaven roku   vysvěcen   náklady . Jsou na něm uvedeny letopočty misií 1908, 1917, 1922, 1932, 1943 a 2000.

 

Dřevěný kříž na Čubově

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudován: 1841

Posvěcen:

26.12.1841 byl na Čubově z povolení arcibiskupské konsistoře v Olomouci

ze dne 3.11.1841 č. 4040 posvěcen dřevěný kříž. Nemá žádného udržovacího fondu.

Stav objektu: dobrý

 

Zajímavosti:

Od dobrodinců složen na rozkaz knížecí arcibiskupské konsistoře z 13. června 1936 č. 9665 na udržování kříže obnos 100 Kč, který je vložen do Reiffeisenky.

 

 

 

 

 

Kamenný kříž na Čubově

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Stav objektu: dobrý

Zbudován: roku 1907

Posvěcen: v adventu roku 1907

Umístění: v zatáčce u hlavní silnice

Nápis:

Ejhle Beránek Boží

který snímá hříchy světa

1907

Zajímavosti:

Farář P. Antonín Procházka se v roce 1908 zúčastnil pouti v Římě a do farní kroniky zapsal: „Ubírajícího faráře na pouť doprovodili farníci až ke kamennému kříži na Čubově, před rokem postavenému, kdež jsem se s nimi rozloučil“. (FK str. 17)

„Ve středu před Božím Vstoupením, dne 16. května (1917), na svátek sv. Jana Nepomuckého jsme konali průvod do polí na Čubov ke kříži. Když jsme vycházeli z kostela, zvony nás pěkně doprovázely a my jsme neměli ani nejmenší tušení, že je to naposled. Zatím co jsme byli na průvodě, přišli tři nádeníci, poslaní z Kroměříže od tesaře Conkla, který byl vojenskou správou pověřen, aby zvony z kostelů zdejších sdělával a nechtěli ani čekati, až se vrátíme z průvodu, nýbrž  zvony odšroubovali, posadili na dřeva podloživše pod ně válce. Ten nejstarší nádeník kopl do zvonu a ten odvázán vyletěl z věže ven a zaryl se na půl metru hluboko do země, ale nerozbil se. Zatím stál veliký zástup lidu kolem věže, když se byli vrátili z průvodu…“ (FK str. 32)

 

 

 

 

 

Kamenný kříž Krystyníkův v Závodí

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Postaven: 1907

Posvěcen: není zaznamenáno

Stav objektu:  dobrý

Historie:

Kříž zbudoval majitel usedlosti pan Krystyník, jehož manželství nebylo obdařeno dětmi. Usedlost předal svému bratranci a jako prosbu o děti bratrance postavil kříž. K tomuto kříži se chodilo průvodem o prosebných dnech.

 

 

 

 

 

Kaplička v Závodí „U Šupáků“

 

Katastrální území Nový Hrozenkov

Postavena: není známo

Obnovena a znovu posvěcena: 1907

„20.10.1907 byla posvěcena obnovená kaplička u Šupáků a postavena do ní nová krásná soška Panny Marie s děťátkem (za 50 K), kterou z Chrámu Páně na nosítkách dívky z družiny tam nesly, průvod byl veliký, cestou se říkal radostný růženec, pěknou promluvu měl vldp. P. Jakub Vymazal“ (Farní kronika str. 15).

Kaplička byla naposled opravena počátkem devadesátých let minulého století. Zpevněna podezdívka a upraven celkový vzhled kapličky.

Stav objektu: výborný

 

 

 

 

 

Mariánská kaplička v Horňansku (na Korábku)

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudována: není známo

Opravena a posvěcena: 1905

Stav objektu: dobrý

Historie:

Podle školní kroniky školy v Novém Hrozenkově v r. 1902  „v pondělí Svatodušní se žáci zúčastnili slavného průvodu a posvěcení sochy Panny Marie v kapličce „Na Korábku“.“  O prázdninách 7. července1998 byla vandalsky poškozena starobylá kaplička u silnice v Hořansku a soška Panny Marie pohozena do příkopy. (FK)

V květnu 1999 při první májové pobožnosti byla požehnána opravená socha Panny Marie v „kapličce“  v Hořansku, restaurovaná po vandalském poškození. (FK)

 

Legenda:

Za dávných časů vpadali do našich krajů Turci, Tataři i Kuruci. Plenili a pálili v celém kraji a odváděli mladé lidi do otroctví, z kterého se nikdy nikdo nevrátil… jednou pronikli Kuruci až na místa, kde je dnes naše obec Nový Hrozenkov a velmi zle tu řádili. Loupili, vypalovali chalupy, vraždili muže, ženy i děti. Některé mladé a zdravé lidi odvlékali pryč do otroctví. Jednomu Kurucovi se zalíbila mladá gazděna z našeho okolí a chtěl si ji odvléci do zajetí. Nedbal jejího pláče a už si ji přivazoval ke koni. Hospodyně ho zaprosila, aby si mohla vzít sebou na památku z domu nějakou věc, vzala si válek na prádlo. Pak už ji Kuruc posadil před sebe na koně a tryskem uháněl pryč. Gazděna najednou válek schválně upustila na zem a Kuruc musel, ač nerad, zastavit. Nic netušící se sehnul, aby jí pomohl na koně. Vtom ho praštila vší silou válkem do hlavy a milý Kuruc sletěl z koně – ani nehlesnul. Bylo po něm. Gazděna sedla na koně a úprkem uháněla domů. Na památku této události postavili Hrozenkovjané v Horňansku kapličku, která tam v sousedství dvou mohutných lip stojí dodnes. (podle brožurky „Tanečnica“, Al. Šmidák a kol. 1977).

 

Dřevěný kříž „Na Planisku“ dříve uváděn jako u Řeháků“

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Zbudován: není známo

Stav objektu: výborný

Historie:

První zmínka o obnovení kříže pochází z roku 1905, majiteli pozemku byl průběžně obnovován, naposled v roce 1991, kdy byl pořízen i nový obraz Krista. Kříž je umístěn na pozemku Josefa Leskovjana, který o údržbu kříže pečuje. Ke kříži se chodívalo procesím při prosebných dnech.

Důvod postavení kříže se nepodařilo v dostupných pramenech vypátrat, lze se však domnívat, že zde mohlo dojít k nějaké tragické události, poněvadž podle katastrálních map před rokem 1900 byl zde rozsáhlý brod  přes řeku Bečvu.

 

 

Kamenný kříž ve Vranči

 

Zbudován roku 1948

Posvěcen 29. srpna 1948

Stav objektu výborný

Nápis:

Na přední straně:

DOKONÁNO JEST

Na zadní straně:

KE CTI A CHVÁLE BOŽÍ

ZBUDOVALI OBČANÉ Z VRANČE

L 1948 P

Navrhl a zhotovil

J. Mlýnek kamenosochař Vsetín

 

O postavení kříže má zvláštní zásluhu zdejší bohoslovec III. ročníku Arcibiskupského kněžského semináře v Praze ctp. František Leskovjan z údolí Vranča.

Na společný fond křížů v N. Hrozenkově byl tehdy vložen obnos 1.000,-Kč u místní Reiffeisenky.

 

 

 

 

 

Kamenný kříž v Brodské

 

Katastrální území Nový Hrozenkov

Postaven: 1937, zakladatelka paní Knechtová z Olomouce

Posvěcena: 2. května 1937

Stav objektu: výborný

Nápis: Pochválen buď Ježíš Kristus

Věnováno ke cti a chvále Boží

1937

Stav objektu: výborný

Legenda:

Lidová pověst vypráví, že zde kdysi žil člověk, který v noci tajně posunoval hraniční kameny pozemků. Tuto činnost měl vykonávat i po své smrti. Vysvobození nastalo až byl zde postaven kříž.

 

 

 

 

 

Kaplička na rodinném domě č.66 na Čubově

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Postavena: 1953

Stav: výborný

V kapličce je soška Panny Marie.

Historie:

Majitelka domku paní Jiřina Kořenková uvedla, že kapličku zbudoval její otec na poděkování za záchranu jejího života. Událo se to tak, že když sváželi seno z pole v Babínku, spadla z vozu a vážně se poranila a uzdravila se na prosby k Panně Marii.

 

 

 

 

Kaplička „na hrušce“ v Horňansku

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Stav objektu: výborný

Historie:

Jedná se o dřevěnou kapličku zavěšenou na stromě u hlavní silnice se soškou Panny Marie.

Legenda vypráví, že kaplička zde visí od dob nájezdů Turků, nebo Tatarů na poděkování za záchranu mladé dívky. Při jednom z nájezdů unášel jeden z nájezdníků na koni mladou dívku, která se vlajícími vlasy zachytila o strom a tak se zachránila. (lidová pověst)

 

Kaplička u Klementů ve Vranči

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Stav objektu dobrý

Postavena: přesný rok není znám

Umístění: na hospodářské budově

Majitel objektu: ing. Klement Pavel, Nový Hrozenkov 360

Historie:

O vzniku kapličky je údajně záznam v rodinné kronice, kterou se však zatím nepodařilo mezi sourozenci majitele dostihnout. Podle ústního podání sestry majitele se na usedlost přiženil jejich předek Klement. Ten když onemocněl, slíbil P. Marii za uzdravení zbudovat kapličku. Slib splnil. Původní kaplička byla na zdi zavěšena (to bylo asi před rokem 1890). V roce 1939 byla zbudována kaplička cihlová, přizděná na hospodářské stavení. V období 2. světové války snad sloužila jako schránka pro spojky. Původní socha Panny Marie byla po neúspěšném pokusu o krádež v roce 1995 nahrazena novou a uložena do rodinných sbírek.

 

 

 

 

 

Památník padlým v 1. světové válce

 

Katastrální území: Nový Hrozenkov

Postaven: 1936

Posvěcen: 6. června 1936

Okolí památníku upraveno jako parčík.

Stav objektu: dobrý

Nápis: uvedena jména padlých vojáků v první světové válce z obce Nový Hrozenkov

 

 

Základní kámen na Javorníku

 

18. srpna 1935 byl položen základní  kámen pro cyrilometodějskou kapli na hřebeni Javorníků. Nachází se na hřebeni u značené červené turistické značky z Kohútky směrem na Makytu.

Iniciátorem byl P. Vladimír Čermák. který byl kaplanem v Novém Hrozenkově od roku 1932 do roku 1937, kdy byl z N. Hrozenkova přeložen do Vlachovic. Po vzniku protektorátu se zapojil do odbojové činnosti v organizaci Obrana národa. Po prozrazení byl roku 1941 zatčen a 7. října 1942 ve věku jedenačtyřiceti let umírá vyčerpán hladem a trýzněním v koncentračním táboře Dachau. Po tomto knězi s mimořádně všestranným nasazením na Hrozenkově zůstala ještě jedna hmotná památka. Zasadil se o výstavbu Lidového domu, který se měl stát základnou rozličných kulturních aktivit. Budova měla sloužit orelské jednotě k tělovýchovným i vzdělávacím účelům a jako zázemí pro ochotnické divadlo.Při jeho odchodu z Nového Hrozenkova zanechal po sobě tento podnik bez dluhů. Také zanechal výraznou stopu v duších a srdcích zdejších lidí. Svědčí o tom mimo jiné i to, že během jeho působení v Novém Hrozenkově bylo mnoho chlapců pokřtěno jménem Vladimír.

 

Po položení a posvěcení základního kamene v roce 1935 konali s P. Vladimírem Čermákem členové Omladiny poutě, při nichž nosili v čele obraz svatých Cyrila a Metoděje. V současné době je tento obraz v soukromé sbírce. Toto místo na Javorníkách bylo také častým cílem nedělních výletů mládeže.

 

Ke stavbě cyrilometodějskou kaple nedošlo a byl zde postaven dřevěný kříž vysoký asi ??? osvětlen elektrickými žárovkamis.  Tento kříž byl vidět z velké dálky ze všech stran. Kříž byl koncem války zapálen. Po válce v roce 1946 byl dřevěný kříž znovu postaven a 21. července téhož roku při slavnostní mši jej posvětil světící biskup Dr. Stanislav Zela. Bylo zde tehdy mnoho poutníků ze  Slovenska. Při této příležitosti byl posvěcen základní kámen na náhorní plošině na vrchu Stolečném pro plachtařské letiště. Stavba letiště se neuskutečnila.

 

Kříž rovněž shořel, zasažen bleskem.

Na místě zůstal základní kámen kaple s letopočtem

1935

C.M.

 

 

V současné době i s nakreslenou červenou a žlutou turistickou značkou a nápisem směr Nový Hrozenkov.

Do července roku 2007, kdy byly obnoveny poutě k tomuto místu zde zůstaly betonové patky i s ocelovými lany, které dříve upevňovali kříž.

 

 

 

 

První "Setkání lidí dobré vůle" na hřebeni Javorníků dne 5. července 2007. Již déle vznikala myšlenka obnovit poutě k základnímu kameni Cyrilometodějské kaple. V den výročí věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje se od roku 2007 pořádá pouť s procesím od chaty Kohútka k místu kde se nachází základní kámen CM kaple, kde je sloužena slavnostní bohoslužba. Po obědě pak pokračuje tato slavnost u chaty Kohútka folklorním odpolednem, kterého se zúčastní soubory z obou stran Javorníků. Na fotce je zachyceno procesí poutníků kteří přicestovali z obou stran Javorníků v prvním roce konání této poutě.

 

KAROLINKA

 

Dřevěný kříž na hřbitově

Karolinka dřevěný kříž s pozlaceným tělem Ježíše Krista na hřbitově

Takové počasí, jako bylo tohoto roku 2. listopadu 2006 (Vzpomínka na všechny věrné zemřelé) věru k dušičkové náladě jaksi nepatří, to by se hodilo spíše na Boží hod vánoční. Již ráno se z nebe začal snášet na zmrzlou zem sníh. V této metelici a fujavici se hrstka farníků sešla odpoledne na hřbitově v Karolince k odpolední pobožnosti. Letos byla tato pobožnost obzvláště slavnostní. Byl vysvěcen nový dřevěný kříž na hřbitově. Původní dřevěný kříž byl na hřbitově postaven při budování hřbitova cca v roce 1990. Tento kříž již značně zchátral a nepomohlo ani dodatečné oplechování. Tělo Ježíše Krista na nový kříž zakoupil P.Jaroslav Batóg, který je farářem ve Velkých Karlovicích. Pan Balcar z Karolinky pak daroval dřevo na kříž a pomohl při jeho zhotovení.

 

 

 

 

 

Kamenný kříž se sochami sv. Cyrila a Metoděje v Malé Stanovnici

 

Postaven roku: 1890

Majitel pozemku: Orságová Rozálie

Katastrální území: Karolinka, parcela č. 1462/1

Stav objektu: velmi špatný - sochy jsou značně zvětralé, drolí se, u jedné sochy schází ruka. Základy poměrně zachovalé.

Nápis na zadní straně:

Tento kříž zbudován od

manželů Josefa a

Roziny Orsáka

košuta z malé Stanovnice

čís. 213

na památku pro horlivé

křesťany k uctění a

zvelebení pěti ran

Krista Pána a

svatých apoštolů

CYRILA a METHODĚJE

patronů moravských

L.P. 1890

Zhotovil A. BECK v Kroměříži

 

Historie:

V záznamech se uvádí, že kříž má kapitál 850,- K, z čehož se i hrob zakladatelů Orságů Košutů má dle fundace opravovati. Podle sdělení pana Slavomíra Odsáta ze Stanovnice byl hrob zakladatelů na dlouhou dobu předplacen, takže do tohoto hrobu nebylo možno pohřbívat. Tentýž uvádí, že podle vyprávění starších příbuzných součásti kříže byly z Kroměříže do Stanovnice dopraveny na povoznických vozech třemi páry koní.

 

 

 

 

Železný kříž na kamenném podstavci

 

Katastrální území: Karolinka

Postaven: v roce 1890

Byl zbudován rovněž manžely Josefem a Rosinou Orsákovými Košuty.

Stav objektu: dobrý

Historie:

Kříž stál původně v dolní části Stanovnice, ale při stavbě vodní nádrže byl přemístěn nad přehradu a stojí nyní na pozemku pana Milana Jochce.

 

 

 

 

Boží muka ve Stanovnici Skaličí

 

Katastrální území: Karolinka

Postavena: 1949

Posvěcena: 2. října 1949

Stav objektu: výborný

Historie:

Byla zbudována farníky za Stanovnice Skaličí na poděkování za zvláštní ochranu při přechodu fronty přes toto území v roce 1945. Kazatelem byl P. Vojtěch Vrtílek, kaplan v Novém Hrozenkově, pak byla sloužena slavná mše svatá. Byla obětována i za bojovníky u Dukly, neboť tu neděli se tam konaly velké vzpomínkové slavnosti. U Boží muky je každoročně sloužena mše svatá za živé i zesnulé rodáky ze Stanovnice.

 

Kříž ve Stanovnici „U Petřeků“

 

Katastrální území: Karolinka

Postaven: 1990

Posvěcen: 8. září 1990

Světitel: P. František Poles - farář v Novém Hrozenkově

Majitel pozemku: František Petřek, Karolinka 620

Stav objektu: výborný

Historie:

Kříž zbudoval otec současného majitele pan Josef Petřek u příležitosti primice P. Jiřího Orsága (1990). Novokněz měl původně kříž posvětit, ale v určený den se na novém působišti nahromadilo více práce a proto se nemohl dostavit. Okolí kříže je upraveno jako odpočinkové místo určené k meditaci a případným pobožnostem (29. července 2007 zde byla sloužena mše a v blízkosti kříže probíhal farní den). Je zde dům, který pan Petřek pronajímá k rekreaci Charitě Olomouc.

 

Kříž a zvonice u Kalusů ve Stanovnici

 

Katastrální území: Karolinka

Stav objektu: výborný

Historie:

Kdy byla zvonice s křížem postavena se nepodařilo zjistit. Těsně vedle sebe stojící objekty jsou na pozemcích různých majitelů. V minulosti  tato lokalita patřila do obce Malé Karlovice a po zrušení připadla pod město Karolinka. U kříže a  kapličky se konaly podle pamětníků májové pobožnosti a jiná modlitební setkání, zvonilo se zde Anděl Páně. Při válečných událostech byly z kostela ve Velkých Karlovicích odebrány zvony a zvon z této zvoničky byl dán do farního kostela ve Velkých Karlovicích kam tato lokalita patřila.  Ve zvonici visí dřevěná imitace zvonu.

 

Kaplička u hlavní silnice

 

Katastrální území: Karolinka

Nachází se ve středu města v blízkosti hlavní silnice.

Stav objektu: velmi špatný

 

 

 

 

zpracoval: MVDr. František Kovář, Hovězí 15. května 2004

průběžně doplňuje a aktualizuje: Ingrid Petřeková

foto: Ingrid Petřeková a Hynek Rafaja

 

Prameny: Pamětní kniha farnosti Nový Hrozenkov

Kronika obce Nový Hrozenkov (archiv Vsetín)

Školní kronika Nový Hrozenkov (archiv Vsetín)

Publikace TANEČNICA, Šmidák a kol, 1978

Ústní podání občanů

 

Prosba: Je pravděpodobné, že se na katastrálním území Nový Hrozenkov a Karolinka nachází mnoho dalších kapliček a křížů, které se nepodařilo zmapovat. Prosíme proto o spolupráci a pokud o nějakém takovémto objektu víte kontaktujte nás buď písemně na adresu Farního úřadu, nebo e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Děkujeme předem za spolupráci.

Aktualizováno Neděle, 03 Květen 2020 12:28